Ai về Bình Định mà nghe
Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.