Ai qua Yên Tử - Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa đến, thiền tâm chưa đành.