Ai mà quyết chí tu hành
Có đi Yên Tử mới đành lòng tu.
Chữ rằng phi hữu phi vô,
Có đi Đông độ mới đồ Tây phương.