Ai làm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương