Ai kêu ai hú bên sông
Tôi đang vá áo cho chồng tôi đây.