Ai bày luật lệ làm chi
Để đôi con dì chẳng lấy được nhau.