Ai ơi gương vỡ khó hàn
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.