Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong