Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai đổi hướng xoay nền mặc ai
Dù ai nói Ðông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng