Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây