Ai ơi ăn ở cho lành
Tu nhân tích đức để dành về sau.