Ai đi muôn dặm non sông
Ðể ai chứa chất sầu đong vơi đầy