Ai đi cách trở sơn khê
Nhớ tô mỳ Quảng, tình quê mặn nồng.