Ai ăn cau cưới thì đền
Tuổi tôi còn bé chưa nên lấy chồng