Con ta gả bán cho người

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con ta gả bán cho người
Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà.