Con người có bố có ông

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con người có bố có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn.