Con ơi ghi nhớ lời này

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.