Chuột kêu chút chít trong rương

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay