Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
Cá bãi trầu lội tuốt mương cau