Chiều chiều ra đứng cổng làng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chiều chiều ra đứng cổng làng
Nghe trống bãi tràng, em chạy đón anh