Chừng nào cầu đá rã tan

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chừng nào cầu đá rã tan
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề.