Chính chuyên chết cũng ra ma

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng