Chén tình là chén say sưa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chén tình là chén say sưa
Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu