Chân mình những lắm bê bê

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chân mình những lắm bê bê
Lại cầm bó đuốc mà vê chân người