Cau non khéo bửa cũng dầy

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cau non khéo bửa cũng dầy
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm