Có chồng mà chẳng có con

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có chồng mà chẳng có con
Cũng bằng hoa nở trên non một mình