Cây vông đồng không không trồng mà mọc

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cây vông đồng không không trồng mà mọc
Con gái xóm này chẳng chọc mà theo