Cây cao bóng mát không ngồi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cây cao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng trách trời không mây