Cách mấy thu tưởng đà ly biệt

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cách mấy thu tưởng đà ly biệt
Ai hay em còn thủ tiết chờ anh.