Bởi anh tham trống bỏ kèn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bởi anh tham trống bỏ kèn
Ham chuông bỏ mõ, ham đèn phụ trăng.