Bộ phong tróc ảnh

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bắt gió bắt bóng, nghĩa là làm chuyện bá vơ không chắc chắn.