Bằng hữu chỉ ư tín

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nghĩa bằng hữu ở tại đều tín thành, không tín thành thì không thiệt là bằng hữu