Bầu ơi thương lấy bí cùng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn