Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn