Bần tăng là kẻ tu hành

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bần tăng là kẻ tu hành
Bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng.