Bần gie bần ngã bần quỳ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bần gie bần ngã bần quỳ
Cảm thương thân phận chia li thêm buồn.