Bần cư náo thị vô nhân vấn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại lâm  sơn hữu viễn thân