Bấy lâu vắng tiếng vắng tăm

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bấy lâu vắng tiếng vắng tăm
Như đàn vắng nhị, như tằm vắng dâu.