Bấy lâu vắng mặt đeo phiền

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bấy lâu vắng mặt đeo phiền
Bây giờ kháp mặt bằng tiên kháp rồng.