Bơi Đăm rước Giá hội Thầy

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bơi Đăm rước Giá hội Thầy
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.