Bùn xa bèo bùn khô bùn héo

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bùn xa bèo bùn khô bùn héo
Lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng,
Vàng trên tay rớt xuống em không phiền,
Em phiền người nghĩa tham tiền bỏ em.