Bóng trăng tà tà mặt hoa hớn hở

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bóng trăng tà tà mặt hoa hớn hở
Mây hồng khi tỏ khi tan
Thiếp cũng muốn cho tình lại nghĩa sang
Muốn chi duyên mãn nợ, tàn ơi chàng ơi.