Bây giờ anh mạnh anh lành

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bây giờ anh mạnh anh lành
Anh mê nhan sắc, anh đành bỏ em.