Ấy ngày mồng sáu tháng ba
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.