Đan giành có xã An Ninh
Thợ mộc làm đình Đông Hồ, Vế, Diệc.