Đừng thấy miếu rách mà khinh
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.