Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá mới hỏi:
- Chúng con học chữ và phải học cả tính của thầy, thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho chúng con ngủ.
Thầy trả lời liền:
- Ta đâu có ngủ ngày, đó là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ!
Một buổi kia, thầy ngủ trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước liền lay trò dậy mắng:
- Sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ?
Trò thưa:
- Bẩm thầy con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy ạ!
Thầy tức giận nói:
- Mày bảo mày ra mắt ông Chu Công và ông khổng Tử, vậy hai ông nói gì với mày?
Trò trả lời:
- Hai ông ấy bảo, sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình bày rằng ngày nào thầy con nói cũng có xuống thăm hai ông đều đặn. Hai ông thấy con nói vậy có vẻ giận lắm bảo rằng...Thôi con không dám nhắc lại đâu...
Thầy quát:
- Nói mau! Tao cho phép.
Học trò ấp úng:
- Hai ông ấy bảo rằng: "Về nói với cái thằng thầy nhà mày đừng có nói dối!"