Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình,chẳng phải vịn ai.
Vua khen nói: 'thế mới tài',
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy tước tiên
Xông vào trận tiền lấy khố giặc ra
Giặc sợ, giặc chạy về nhà
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân