Đồn rằng An Thái Chùa Bà
Làm chay hát bội đông đà quá đông.
Đàn bà cho chí đàn ông,
Xem xong ba ngọ lại trông đổ giàn.