Danh sách sau có các lượt cấp phép và thông tin về quyền truy cập quyền người dùng. Những người dùng có thể cho phép các ứng dụng sử dụng tài khoản của họ, các quyền được hạn chế tùy theo người dùng cấp phép cho ứng dụng. Một ứng dụng hoạt động nhân danh người dùng thực sự chỉ có thể sử dụng các quyền mà người dùng thật có. Có thể có thêm thông tin về các quyền nói riêng.

Cấp phépQuyền lợi
Quyền cơ bản (basic)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Have their edits bypass moderation (skip-moderation)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tẩy bộ đệm của trang mà không có trang xác nhận (purge)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Đọc trang (read)
Sửa đổi tốc độ cao (highvolume)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Sửa đổi các trang đã tồn tại (editpage)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Sửa đội các trang bị khóa (editprotected)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Sửa đổi CSS/JSON/JavaScript cá nhân của bạn (editmycssjs)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa đổi tập tin CSS cá nhân của mình (editmyusercss)
 • Sửa đổi tập tin JSON cá nhân của mình (editmyuserjson)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript cá nhân của mình (editmyuserjs)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Sửa đổi tùy chọn cá nhân của bạn (editmyoptions)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
Sửa không gian tên MediaWiki và JSON toàn trang hoặc cá nhân (editinterface)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Sửa đổi CSS/JS toàn trang và cá nhân (editsiteconfig)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang (createeditmovepage)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Tải lên tập tin mới (uploadfile)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
Tải lên, thay thế, và di chuyển tập tin (uploadeditmovefile)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
Tuần tra các thay đổi trang (patrol)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
Lùi một loạt thay đổi vào một trang (rollback)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
Cấm và bỏ cấm người dùng (blockusers)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
Xem các trang và tập tin đã xóa (viewdeleted)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
Xem mục nhật trình hạn chế (viewrestrictedlogs)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
Xóa trang, phiên bản, và mục nhật trình (delete)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Khóa và mở khóa các trang (protect)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
Xem danh sách theo dõi của bạn (viewmywatchlist)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
Sửa danh sách theo dõi của bạn (editmywatchlist)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình – một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này (editmywatchlist)
Gửi thư điện tử cho người dùng khác (sendemail)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
Mở tài khoản (createaccount)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
Truy cập dữ liệu cá nhân (privateinfo)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)